Saturday, January 7, 2012

ಜೀವನ!

ಜೀವನ ಎನ್ನುವುದು ಸುಂದರ! ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಜೀವನ ಎಂದರೆ ಏನು? ನಾವು ಬದುಕುವ ರೀತಿಯೇ? ಪದ್ಧತಿಯೇ? ನಮಗುಂಟಾಗುವ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಅನುಭವಗಳೇ? ಏನು? ಸುಮ್ಮನೆ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಾ ಬದುಕುವುದು ಜೀವನವೇ? ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೊತೆಗಿರುವವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಾ ಬದುಕುವುದು ಜೀವನವೇ?

No comments:

Post a Comment